۱۳۹۷-۰۸-۱۲

امام حسن مجتبی (ع)

عاقل و خردمند به کسی که از او نصیحت و اندرز خواهد خیانت نمی کند.
۱۳۹۷-۰۷-۰۷

امام حسن عسگری (ع)

تواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند.
۱۳۹۷-۰۶-۳۱

امام سجاد (ع)

خوشنودی از پیشامد های ناخوشایند ، بلندترین  درجه یقین است.
۱۳۹۷-۰۶-۲۴

امام حسین (ع)

عاجز ترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.
۱۳۹۷-۰۶-۱۸

امام زمان (عج)

اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت میشوی و اگر طلب کنی میابی.
۱۳۹۷-۰۶-۱۰

امام حسن مجتبی (ع)

هرکه به نیک گزینی خداوند دلگرم باشد آرزو نمی کند در وضعی جز آنچه خدا برایش برگزیده باشد قرار گیرد.
۱۳۹۷-۰۶-۰۳

امام علی (ع)

نفوس خویش را به ترک عادت ها رام کنید.
۱۳۹۷-۰۵-۲۰

امام حسین (ع)

چیزی که از ارزشتان  بکاهد بر زبان جاری نکنید.
۱۳۹۷-۰۵-۰۶

امام هادی (ع)

کسى که به تو امید بسته است ناامیدش مگردان ، وگرنه مورد غضب خداوند قرار خواهى گرفت .