اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

با توجه به لزوم ارائه فرم ارزشیابی از مدارک تشخیص صلاحیت به اطلاع می رساند کلیه شرکت های متقاضی تشخیص و تمدید صلاحیت می بایست تمامی قرار دادهای خاتمه یافته و نیز در دست اجرای شرکت، اعم از دارای ارزشیابی و فاقد ارزشیابی را در فرم ۱۰۱۰ لحاظ نمایند و قراردادهایی که فاقد ارزشیابی بوده

ادامه مطلب