کمیته های فعال در اعضای انجمن

لیست کمیته های فعال در انجمن را در زیر می توانید مشاهده کنید با کلیک روی هر مورد لیست مسئولین نمایش داده می شود:

پست و تولید

نماینده هیئت مدیره در کمیته پست و تولید آقایان مهندس شکوهی مقدم و مهندس صفار

کمیته آموزش

نماینده هیئت مدیره درکمیته آموزش آقای مهندس اسماعیلی

کمیته ارتباطات "بخشنامه ها و دستورالعمل ها

نماینده هیئت مدیره در کمیته ارتباطات و اطلاعات آقای مهندس زنگنه

کمیته استاندارد "نوآوری و اختراعات

نماینده هیئت مدیره در کمیته استاندارد و نوآوری آقای مهندس کشافی

کمیته انتقال

نماینده هیئت مدیره در کمیته انتقال نیرو اقایان مهندس شکوهی مقدم و مهندس صفار

کمیته توزیع

نماینده هیئت مدیره در کمیته توزیع آقای مهندس قاسمی

کمیته حقوقی و حل اختلاف

نماینده هیئت مدیره در کمیته حقوقی آقای مهندس ثانوی تلفن 09153107097 و مهندس ذبیحی 09151106024

کمیته رفاهی

نماینده هیئت مدیره در کمیته رفاهی آقای مهندس قوامی