کارگاه کاربردی و اثرگذار فروش و مذاکرات حرفه ای

 
سندیکای صنعت برق خراسان برگزار می کند:
دروه آموزشی "فروش و مذاکرات حرفه ای با استفاده ازمدل جهانی DISC "
دانلود فایل پی دی اف