کارگاه کاربردی و اثرگذار فروش و مذاکرات حرفه ای

سندیکای صنعت برق خراسان برگزار می کند:
دروه آموزشی “فروش و مذاکرات حرفه ای با استفاده ازمکارگاهدل جهانی DISC ”

دانلود فایل پی دی اف