۱۳۹۶-۰۴-۲۷

گزارش تصویری مجمع عمومی مورخ ۹۶/۰۴/۱۵

۱۳۹۶-۰۴-۰۳

گزارش مجمع عمومی مورخ ۱۵/۰۴/۹۶ و اولین جلسه هیئت مدیره جدید

گزارش مجمع عمومی نوبت دوم مورخ ۱۵/۰۴/۹۶ و اولین جلسه هیئت مدیره جدید مجمع عمومی نوبت دوم انجمن صنفی کارفرمایی تانیر در تاریخ ۱۵/۰۴/۹۶ ساعت ۱۰ […]
۱۳۹۶-۰۲-۰۶

مراسم دیدار نوروزی در هتل سحاب سال ۱۳۹۶

۱۳۹۵-۰۹-۲۰

مراسم پذیرایی دهه آخر صفر در تالار اطلسیه سال ۹۵

۱۳۹۵-۰۶-۰۳

مراسم پذیرایی دهه آخر صفر در قصر لیوسا سال ۹۴