۱۳۹۶-۰۸-۱۴

اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

به موجب این اطلاعیه کلیه بخشنامه ها و فهارس بهای منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق پایگاه اینترنتی به آدرس WWW.Nezamfanni.ir  قابل دسترسی […]