امام حسن عسگری (ع)

دو خصلت است که بهتر و بالاتر از آن چیزی نیست ، ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.

ادامه مطلب