دستورالعمل دریافت اصل گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

جهت دریافت اصل گواهینامه صلاحیت پیمانکاران و مشاوران انجام مراحل زیر الزامی است: دریافت پیامک صدور گواهینامه و یا مراجعه به سایت sajar.mporg.ir و مشاهده نام شرکت در سایت مذکور. ارایه آخرین نسخه از آگهی تغییرات ممهور به مهر شرکت به انجمن. بررسی آخرین تغییرات شرکت مبنی بر عدم تغییر مدیرعامل و اعضاء امتیاز آور

ادامه مطلب