(((مدارک مورد نیاز برای پرونده ساجات)))

 

 1. زونکن آبی روغنی و کاور A4 به تعداد برگه ها
 2. فر م (۱۰۰ ) و ( ۲۰۰ ) تایپی پر شود
 3. فرم (۳۰۰ ) برای تک تک اعضاء هیئت مدیره به همراه داشتن عکس ۳*۴
 4. تعدنامه ها روی سربرگ شرکت همرا با تاریخ و شماره
 5. اظهار نامه ثبتی
 6. اساسنامه برابربااصل شده شرکت
 7. فتوکپی (کارت ملی ، کارت پایان خدمت ، شناسنامه ، مدرک تحصیلی ( دانشنامه)
  برابر بااصل شده شرکت برای اعضاء هیئت مدیره
 8. فرم سهامداران (کپی شناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت ) برابربااصل
  شده شرکت
 9. برای امتیاز آوران(لیست بیمه تجمعی ازتامین اجتماعی و لیست بیمه۲ ماه
  اخیرازشرکت متقاضی ردشده باشد (الزامی است )
 10. سوابق بیمه از سایت تامین اجتماعی
 11. نامه تاییدیه از کارفرما برای افراد امتیازآور
 12. گواهینامه صلاحیت قبلی
 13. صورت جلسات هیئت مدیره وآخرین صورت جلسه مجمع
 14. لیست سهامداران و مشخص شدن تعداد سهام
 15. آگهی تاسیس به همراه روزنامه رسمی و آگهی تغییرات از ابتدای تاسیس شرکت به همراه روزنامه رسمی (همه برابراصل شده شرکت)
 16.  ارائه قرارداد ۴ ساله با افراد امتیازآور زیر ۳۰% سهام (ازسایت اداره کار)
 17. فرم نمونه امضا در برگه A۵
 18. قراردادها شامل صفحه ی موضوع پیمان، مبلغ اولیه پیمان و مفاصا حساب

 

** فیش واریزی هزینه ثبت نام در سایت ساجات مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال می باشد **