سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی

مدیریت محترم فنی و اجرایی

با سلام

 

شرکت …………………………………. متعهد می گردد کلیه اوراق واسناد بهادار این شرکت با امضاء ثابت آقای …………………..  به عنوان مدیرعامل به همراه مهرشرکت معتبر خواهد بود.

                 با تشکر

لینک دانلود متن فوق