سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی

مدیریت محترم نظام فنی و اجرایی

     

احتراماً ، اینجانب            مدیرعامل شرکت           متعهد می شوم تا پایان اعتبار گواهینامه صلاحیت چهار ساله ، لیست بیمه افراد  امتیاز آور از این شرکت به تامین اجتماعی ارسال شود.

 

                                                                مهر شرکت و امضاء مجاز

لینک دانلود تعهد نامه فوق