دستورالعمل دریافت اصل گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

جهت دریافت اصل گواهینامه صلاحیت پیمانکاران و مشاوران انجام مراحل زیر الزامی است:

  1. دریافت پیامک صدور گواهینامه و یا مراجعه به سایت sajar.mporg.ir و مشاهده نام شرکت در سایت مذکور.
  2. ارایه آخرین نسخه از آگهی تغییرات ممهور به مهر شرکت به انجمن.
  3. بررسی آخرین تغییرات شرکت مبنی بر عدم تغییر مدیرعامل و اعضاء امتیاز آور شرکت متقاضی توسط انجمن.
  4. در صورت تایید بند ۳، معرفی یکی از صاحبان امضاء (مدیرعامل/رئیس هیئت مدیره)طی مکاتبه به سازمان برنامه و بودجه منضم به آخرین آگهی تغییرات.
  5. مراجعه فرد صاحب امضاء به همراه معرفی نامه، اصل گواهینامه قبلی(به غیر از شرکت های جدید) و مهر شرکت به سازمان برنامه و بودجه جهت دریافت اصل گواهینامه صلاحیت.

 

لینک دانلود دستورالعمل ارسالی از سازمان برنامه و بودجه