مزایای عضویت در انجمن تانیر

احتراماً،به استحضار می رساند هیئت مدیره انجمن برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء به روش های زیر تا کنون اقدام نموده است، لیکن از دریافت پیشنهادات اعضاء همواره استقبال می نماید.

  1. حضور در جلسات و کمیسیون های فنی و حقوقی ـ اداری ـ اقتصادی دستگاه های اجرائی استان و شرکت های توزیع نیروی برق و برق منطقه ای خراسان
  2. حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء
  3. انتخاب کارگزار امور بیمه ای ـ حقوقی ـ مالیاتی ـ تامین اجتماعی و…. و انعقاد قرارداد دسته جمعی با اخذ تخفیف وی‍‍ژه .
  4. تشکیل شرکت تعاونی تانیر به منظور تهیه و توزیع کالای صنعت برق با کیفیت و قیمت مطلوب.
  5. تشکیل کمیته های حقوقی ـ تدوین استاندارد آئین نامه ها ـ آموزش فنی ـ آمار و اطلاعات ـ رفاهی و خیریه به منظور خدمات رسانی به اعضاء
  6. حضور مستمر نماینده انجمن در استانداری به منظور همکاری و تسریع در رتبه بندی شرکتها و اعطاء صلاحیت مشاوری و پیمانکاری به اعضاء .
  7. دعوت مستمر از اعضاء برای حضور در جلسات هیئت مدیره به منظور تبادل افکار و افزایش آگاهی های حرفه ای و همکاری در کمیته های متشکله به منظور تقویت این انجمن .
  8. عضویت در انجمن صنفی تانیر در ارزشیابی فنی مناقصات امتیاز آور می باشد.
  9. همکاری در تعیین فهرست بهاء پایه برق .