احتراماً،به استحضار مي رساند هيئت مديره انجمن براي حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء به روش هاي زير تا کنون اقدام نموده است، لیکن از دریافت پیشنهادات اعضاء همواره استقبال می نماید.
  1. حضور در جلسات و كميسيون هاي فني و حقوقي ـ اداري ـ اقتصادي دستگاه هاي اجرائي استان و شركت هاي توزيع نيروي برق و برق منطقه اي خراسان
  2. حضور در مراجع حل اختلاف به نمايندگي از سوي اعضاء
  3. انتخاب كارگزار امور بيمه اي ـ حقوقي ـ مالياتي ـ تامين اجتماعي و.... و انعقاد قرارداد دسته جمعي با اخذ تخفيف وي‍‍ژه .
  4. تشكيل شركت تعاوني تانير به منظور تهيه و توزيع كالاي صنعت برق با كيفيت و قيمت مطلوب.
  5. تشكيل كميته هاي حقوقي ـ تدوين استاندارد آئين نامه ها ـ آموزش فني ـ آمار و اطلاعات ـ رفاهي و خيريه به منظور خدمات رساني به اعضاء
  6. حضور مستمر نماينده انجمن در استانداري به منظور همكاري و تسریع در رتبه بندي شركتها و اعطاء صلاحيت مشاوري و پيمانكاري به اعضاء .
  7. دعوت مستمر از اعضاء براي حضور در جلسات هيئت مديره به منظور تبادل افكار و افزايش آگاهي هاي حرفه اي و همکاری در کمیته های متشکله به منظور تقویت این انجمن .
  8. عضويت در انجمن صنفي تانير در ارزشيابي فني مناقصات امتياز آور مي باشد.
  9. همکاری در تعیین فهرست بهاء پایه برق .