1. فتوكپي كليه مدارك ثبتي شركت (كل صفحات اساسنامه، آگهي تاسيس به همراه روزنامه رسمي، تغييرات ثبتي به همراه روزنامه، اظهارنامه ثبتی، صورتجلسه هاي مجمع عمومی و هيات مديره و ليست سهامداران شركت .
  2. فتوكپي صفحه اول شناسنامه، كارت ملي، و کپی كارت پايان خدمات براي آقايان متولدين بعد از سال 1348 براي مدير عامل و اعضاي هيات مديره .
  3. مدارك تحصيلي اعضاي هيئت مديره.
  4. وجه وروديه به مبلغ 4500000 ريال و رسيد حق عضويت ساليانه به مبلغ 4500000 ريال.
طريقه پرداخت : واريز به حساب بانك مسكن ـ شعبه بلوار وكيل آباد ـ شماره حساب( 440080004003 ) بنام انجمن صنفي تانير ویا شماره کارت (6280231463581099) تکمیل فرم درخواست عضویت شایان ذکر می باشد که مدارک فوق فقط جهت عضویت در انجمن می باشد.
فرم درخواست عضويت