مدارک جهت عضویت در انجمن

  1. فتوکپی کلیه مدارک ثبتی شرکت (کل صفحات اساسنامه، آگهی تاسیس به همراه روزنامه رسمی، تغییرات ثبتی به همراه روزنامه، اظهارنامه ثبتی، صورتجلسه های مجمع عمومی و هیات مدیره و لیست سهامداران شرکت .
  2. فتوکپی صفحه اول شناسنامه، کارت ملی، و کپی کارت پایان خدمات برای آقایان متولدین بعد از سال ۱۳۴۸ برای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره .
  3. مدارک تحصیلی اعضای هیئت مدیره.
  4. وجه ورودیه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰ /۳ریال و رسید حق عضویت سالیانه به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال.

طریقه پرداخت : واریز به حساب بانک مسکن ـ شعبه بلوار وکیل آباد ـ شماره حساب( ۴۴۰۰۸۰۰۰۴۰۰۳ ) بنام انجمن صنفی تانیر ویا شماره کارت (۶۲۸۰۲۳۱۴۶۳۵۸۱۰۹۹)
تکمیل فرم درخواست عضویت

شایان ذکر می باشد که مدارک فوق فقط جهت عضویت در انجمن می باشد.

فرم درخواست عضویت