حضرت محمد (ص)

بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک و سازگاریش بسیار باشد.