جلسه هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی پیمانکاران برق کشور

جلسه هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی پیمانکاران برق کشور مورخ ۶ و ۷ مهرماه سال ۱۳۹۵ به دعوت انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران برق خراسان رضوی (تانیر) در مشهد برگزار شد
طی نشستی در روز اول ضمن آشنایی اعضاء هیئت مدیره کانون پیمانکاران برق کشور با اعضاء هیئت مدیره انجمن تانیر، درباره مسائل و مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی، کمبود اعتبارات در بخش پیمانکاران صنعت برق و فهرست بهاء پایه برق مطرح شد.
سپس حاضرین در جلسه از دو واحد تولیدی که در زمینه تولید تیرها و شمع های پیش تنیده و نیز تولید پست های مدولار انتقال فعالیت داشتند نیز بازدید نمودند.
روز دوم جلسه ) ۷مهر(در محل اتاق کنفرانس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی با حضور مسئولین دولتی آقای دکتر ندیمی مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، آقای دکتر جمشیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی و آقای مهندس سعیدی مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهدو همچنین اعضاء هیئت مدیره کانون انجمن های پیمانکاری برق کشور و هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تانیر تشکیل شد. ازجمله مسائل مطرح شده در این جلسه، اهم وظایف انجمن ها و خواسته های آن ها، گزارش شکل گیری کانون، تعاملات سازمان برنامه و بودجه با انجمن ها، بازنگری فهرست بهاء پایه برق، ایجاد ارتباط بین کانون و سایر بخش های دولتی و توانمندی های صنعت برق استان بویژه در بخش توزیع نیروی برق مشهد، بود.
در پایان بخشی از فعالیت های شرکت توزیع برق مشهد شامل عملیات اجرایی فشار متوسط شبکه بصورت خط گرم و با استفاده از تجهیزات ساخت داخل و نیز پارک آموزشی این شرکت بازدید بعمل آمد و مراحل انجام کار به نمایش گذاشته شد.