جلسه هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی پیمانکاران برق کشور