اطلاعیه استانداری جهت رتبه بندی پیمانکاران شخص حقیقی