دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد