نشریه نظام فنی و اجرائی خراسان رضوی

نشریه نظام فنی و اجرایی خراسان رضوی

شماره ۱۶ آذرماه سال ۱۳۹۶

چکیده گزارش دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری (مجموعه قراردادهای PC)

دانلود نشریه