نشریه نظام فنی و اجرائی خراسان رضوی

 
نشریه نظام فنی و اجرایی خراسان رضوی
شماره 16 آذرماه سال 1396
چکیده گزارش دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری (مجموعه قراردادهای PC)
دانلود نشریه