برگزاری دوره های آموزشی سیمبانی و کابل خودنگهدار

سیمبانی:
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام :

 1. کپی شناسنامه
 2. کپی کارت ملی
 3. کپی کارت سربازی
 4. کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
 5. سه قطعه عکس (۳ *۴ )
 6. مبلغ واریزی ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 7. کامل کردن فرم شماره ۱

 

کابل خودنگهدار:
مدارک مورد نیازبرای ثبت نام:

 1. کپی شناسنامه
 2. کپی کارت ملی
 3. کپی مدرک سیمبانی
 4. یک قطعه عکس (۳*۴)
 5. مبلغ واریزی ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 6. کامل کردن فرم شماره ۱

واریزی به شماره حساب (۴۴۰۰۸۰۰۰۴۰۰۳) و یا شماره کارت ( ۶۲۸۰۲۳۱۴۶۳۵۸۱۰۹۹ )بانک مسکن بنام انجمن صنفی تانیر